Click Here to Chat on WhatsApp
+12709848396

(Get Answer)

FILIPINO MODYUL
Sa modyul na ito ay  ipaliliwanag ang kabuluhan ng wikang Filipino bilang mabisang wika sa kontekstwalisadong komunikasyon sa mga komunidad at sa buong bansa. Ipaliliwanag din ang mahigpit na ugnayan ng pagpapalakas ng wikang pambansa, pagpapatibay ng kolektibong identidad, at pambansang kaunlaran.
Modyul 3 - Nilalaman
   Modyul 3
Pagproseso ng Impormasyon Para sa Komunikasyon
 a. Pagpili ng Batis (Sources) ng Impormasyon
Ang batis ng impormasyon ay mga sources ng mga impormasyon na nakukuha ng mga nagbabasa at nakikinig. Ito ay mahalaga lalo na sa aspeto ng edukasyon at paggawa ng pormal na kasulatan.
Sa anumang sitwasyong pangkomunikasyon, ginagamit sa pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha, at pakikipagtalastasan sa kapwa ang mga kaalaman natin mula sa pag-oobserba at pagsusuri ng lipunan.
 Ang mga kaalamang ating nakukuha mula sa impormasyon sa ibang tao, kapaligiran at midya at karanasan ang pumapanday sa karunungan na siyang gumagabay sa paggawa natin ng mga desisyon sa buhay.
 Ngunit kinakailangan nating maging responsable sa pagkilatis sa mga nakuha nating impormasyon, kailangan nating manaliksik bago ibahagi sa iba dahil sa panahon ngayon talamak na ang pagkalat ng mga maling impormasyon na mas kilala ng masa ngayon sa bansag na fake news.
 Dahil sa malawakang pagkalat ng mga fakenews lalong lao na sa mga impormasyong nasasagap nang harapan at mula sa midya gaya ng palasak na information and communication technology (ICT), kinakailangan nating isaalang-alang ang mga sumusunod:
 o Magkaroon ng mapanuring mata, tainga, at isipan para makilatis ang mga impormasyong nasasagap;
 o Kailangang maging kritikal sa mga impormasyong nakukuha sa midya upang magamit ang mga ito sa kapakinabangan sa halip na kapahamakan;
 o Mahalaga ang pagtatasa, pagtitimbang at pagtatahi ng mga impormasyon galing sa iba't ibang tao.
 o Bawat hakbang na gagawin sa pagproseso ng impormasyon, kailangang magtiwala tayo sa kakayahan ng Filipino bilang mabisang wika ng pag-unawa at pagpapaunawa. Dahil makakatulong ito sa paglago at pagkabuo ng

Expert Answer

FILIPINO MODYUL Sa modyul na ito ay ipaliliwanag ang kabuluhan ng wikang Filipino bilang mabisang wika sa kontekstwalisadong komunikasyon sa mga komunidad at sa buong bansa. Ipaliliwanag din ang mahigpit na ugnayan ng pagpapalakas ng wikang pambansa, pagpapatibay ng kolektibong identidad, at pambansang kaunlaran. Modyul 3 - Nilalaman Modyul 3 Pagproseso ng Impormasyon Para sa Komunikasyon a. Pagpili ng Batis (Sources) ng Impormasyon Ang batis ng impormasyon ay mga sources ng mga impormasyon na nakukuha ng mga nagbabasa at nakikinig. Ito ay mahalaga lalo na sa aspeto ng edukasyon at paggawa ng pormal na kasulatan. Sa anumang sitwasyong pangkomunikasyon, ginagamit sa pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha, at pakikipagtalastasan sa kapwa ang mga kaalaman natin mula sa pag-oobserba at pagsusuri ng lipunan. Ang mga kaalamang ating nakukuha mula sa impormasyon sa ibang tao, kapaligiran at midya at karanasan ang pumapanday sa karunungan na siyang gumagabay sa paggawa natin ng mga desisyon sa buhay. Ngunit kinakailangan nating maging responsable sa pagkilatis sa mga nakuha nating impormasyon, kailangan nating manaliksik bago ibahagi sa iba dahil sa panahon ngayon talamak na ang pagkalat ng mga maling impormasyon na mas kilala ng masa ngayon sa bansag na fake news. Dahil sa malawakang pagkalat ng mga fakenews lalong lao na sa mga impormasyong nasasagap nang harapan at mula sa midya gaya ng palasak na information and communication technology (ICT), kinakailangan nating isaalang-alang ang mga sumusunod: o Magkaroon ng mapanuring mata, tainga, at isipan para makilatis ang mga impormasyong nasasagap; o Kailangang maging kritikal sa mga impormasyong nakukuha sa midya upang magamit ang mga ito sa kapakinabangan sa halip na kapahamakan; o Mahalaga ang pagtatasa, pagtitimbang at pagtatahi ng mga impormasyon galing sa iba't ibang tao. o Bawat hakbang na gagawin sa pagproseso ng impormasyon, kailangang magtiwala tayo sa kakayahan ng Filipino bilang mabisang wika ng pag-unawa at pagpapaunawa. Dahil makakatulong ito sa paglago at pagkabuo ng "kaisahang kultural na Pilipino" (Salazar, 1996, p. 45). Panahon ng "post-truth" na idineklara ng Diksyonaryong Oxford -Kailangang mas maging responsible sa paggawa ng pahayag, maging harapan o ginagamit ng midya. · Sa pananaliksik, minimithi ang "pagtatamo ng karunungan" na batay sa masusing "pagsusuri ng mga ebidensiya" at tungo sa "higit na metatag na direksyon sa pananaw at pamumuhay ng tao." (Almari, 2016, p.2.) Lahat ay manaliksik sa lipunang may malakas na kultura ng saliksik. Kailangan nating magsaliksik sa bawat pagkakataon na nais nating magpahayag ng kaalaman sa anumang sitwasyong pangkomunikasyon lalong-lalo na kung ang paksa ng usapan o talastasan ay mga isyu ng bayan. b. Pagbabasa at Pananaliksik Bakit mahalaga ang kritikal na pagbasa? Ang kritikal na pagbabasa ay isang teknik na ginagamit ng maraming tao tuwing sila ay nagbabasa. Mahalaga ang kritikal na pagbabasa bagamat nakakatulong ito sa atin upang mas maintidihan ang libro, lathalain o anumang babasahin. Sa pamamagitan ng pamamaraan na ito ay mas pumapasok sa ating isipan ang tunay na layunin ng manunulat. At sa ganoon paraan ay mas may pang-unawa tayo sa ating nabasa. Natututong maging mapanuri ang isang mambabasa sa pamamagitan ng kritikal na pagbabasa. Importante ito lalo na sa panahon ngayon na laganap ang mga pekeng balita. Sa kritikal na pagbabasa ay madaling malaman ng mga tao ang pekeng impormasyon sa totoong balita. Bakit nga ba mahalaga ang pagbasa sa buhay natin? Subukan nating alamin ang kahalagahan nito. Kahalagahan ng Pagbasa 1. Nadaragdagan ang ating kaalaman 2. Napapayaman at napapalawak ang talasalitaan 3. Nakararating sa mga pook o lugar na hindi pa nararating 4. Nahuhubog ang kaisipan at paninindigan 5. Nakakukuha ng mga mahahalagang impormasyon 6. Nakatutulong sa mabibigat na suliraning pangkaisipan at pandamdamin 7. Nagbibigay ng inspirasyon sa nakikita na iba't ibang antas ng buhay at anyo ng daigdig "Libro ay buklatin, dahil magandang kinabukasan ang aanihin kung pagbabasa'y iyong uugaliin." Pananaliksik Ang pananaliksik ay isang mahalagang bahagi ng ating komunidad. Dahil dito umaasenso ang buhay hindi lamang ng iilang tao, kundi tayong lahat. Kaya naman, dapat itong bigyang halaga. Ang pananaliksik ay sistematikong paghahanap sa mahahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin. Matapos ang maingat at sistematikong paghahahanap ng mga esensyal na impormasyon o datos hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin at matapos suriin at lapatan nginterpretasyon ng mananaliksik ang mga nakalap niyang datos ay mahaharap siya sa isa pang esensyal na gawain - ang paghahanda ng kanyang ulat-pampananaliksik. Kahalagahan ng Pananaliksik Mahalaga ang pananaliksik dahil ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga bagay-bagay na nagpapaginhawa sa ating buhay ngayon. Ang mga simpleng imbensyon katulad ng ating ilaw, telebisyon, at mga sasakyan, ay produkto ng pananaliksik. Ang layunin ng pananaliksik ay simple lamang, bigyan ng solusyon ang mga problema ng lipunan. Dahil dito, ang mga mananaliksik ay gumagawa ng paraan upang maipabuti ang ating antas ng pamumuhay. Narito pa ang ilang dahilan kung bakit kailangan ang pananaliksik: · Dahil sa pananaliksik mas napapa-lawak at lumalalim ang karanasan ng tao. Hindi lang ito tungkol sa isang espisipikong paksa, ngunit na paksa kundi sa lipunang nagsisilbing konteksto ng kaniyang pananaliksik; · Sa tulong ng pananaliksik maraming gawain ang mapapabilis; · Maraming buhay rin ang guminhawa at nagkaroon ng hanapbuhay tulad ng pamamasada dahilsa sasayan na nadiskubre. MGA KATANGIAN NG ISANG MAGALING NA MANANALIKSIK Masipag - Ito ang kaunaunahang puhunan ng isang mananaliksik. Dapat tandaan ngisang mananaliksik na siya dapat ang humanap ng datos na kanyang kakailanganin dahil hindi ang datos ang lalapit sa kanya. Matiyaga - Dapat itong taglayin ng isang mananaliksik upang makuha niya angimpormasyong hindi niya basta-basta makukuha. Kaakibat nito angpagiging masinop at pagkakaroon ng lakas ng loob. Organisado - Makatutulong ito sa isang mananaliksik upang mapagaan ang kanyanggawain at hindi siya paulit-ulit sa mga bagay-bagay. Sistematiko - Halos katulad ito ng pagiging organisado. Kailangan lamang niya sumunodsa isang proseso o prosedyur upang mas maging makabuluhan ang kanyang mga gawain. Kritikal - Hindi lahat ng datos na nakukuha ay dapat isama sa sinusulat na papel. Kailangan ng isang mananaliksik na maging kritikal sa kanyang pagpili ngmga datos na isasama upang makasiguro na ang lahat ng datos ay maykaugnay sa isinasagawang pananaliksik. Maingat - Kailangan ng isang mananaliksik na maging maingat sa mga datos nakinukuha. Dapat niyang masigurado na ang lahat ng ito ay wasto at may basehan. Mahaba ang pasensya - Kakailanganin ng isang mananaliksik ang haba ng pasensya dahil hindinagagawa sa isang maikling panahon ang pamanahong papel. Ito ay pinaggugugulan ng oras at panahon upang maisagawa ito ng tama at maayos. c. Pagbubuod at Pag-uugnay-ugnay ng Impormasyon/ Pagbubuo ng Sariling Pagsusuri Batay sa Impormasyon Ang pagbubuod ay pagbuo o paraan ng pagpapaikli ng anumang teksto o babasahin. Ang pagbibigay-buod ng teksto ay isang paraan ng pagkuha ng kabuuang diwa at mga detalye nito. Kinakailangan ang pagbubuod upang ang mga pangunahing ideya at pagkakaugnay-ugnay nito ay maipahayag nang maayos. Katangian ng Pagbubuod ·Tinutukoy agad ang pangunahing ideya o punto kaugnay ang paksa ·Hindi inuulit ang mga salita ng may akda; bagkus ay gumagamit ng sariling pananalita. ·Mga sangkatlo (1/3) ng teksto o mas maikli pa rito ang buod. Hakbang sa Pagbubuod 1. Basahin, panoorin o pakinggan muna ng pahapyaw ang teksto/panoorin. 2. Sa mga nakasulat o episodyo ng isang pinanood o pinakinggan, tukuyin ang paksang pangungusap o pinakatema. 3. Pag-ugnay-ugnayin ang mga ideyang ito upang mabuo ang pinakapunto o tesis. 4. Sulatin ang buod. Tiyakin ang organisasyon ng teksto. 5. Huwag maglagay ng mga detalye, halimbawa at ebidensya. 6. Makakatulong ang signal word o mga salitang nagbibigay transisyon sa mga ideya gaya ng: gayunpaman, kung gayon, bilang pangwakas atbp. 7. Huwag magsingit ng opinyon. Iba pang Uri ng Pagbubuod ·Hawig -Ang hawig o parapreys ay isang "pagsasalin" ng ideya at pananalita ng manunulat sa sariling pananalita ng gumagawa ng hawig upang mas maintindihan. ·Lagom o Sinposis -isa itong pagpapaikli ng mga pangunahing punto, kadalasan ng piksyon. Karaniwang di lalampas ito sa dalawang pahina. ·Presi -Ito ang buod ng buod. Ito ang pinaikling buod ng mahahalagang punto, pahayag, ideya, o impormasyon. ·Sintesis -Ang sintesis ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang ideya o mga mahahalagang punto. ·Abstrak -Isa itong maikling buod ng pananaliksik, artikulo, tesis, disertasyon, at papel-pananaliksik na naisumite sa komprehensya at iba pang gawain na may kaugnay sa disiplina upang mabilis na matukoy ang layunin ng teksto. Pagbubuod ang tawag sa pagbubuo ng sariling pagsusuri batay sa impormasyong nabasa, narinig, o nakita. Sa pagbubuod, pinaiikli nito ang teksto o paksa na nabasa at gagawan ng isang buod na naayon sa pagkaintindi ng mambabasa o pagbabatay lamang sa mga pinakaimportanteng nangyari sa paksa o pagkukuha lamang ng buong kahulugan o kung ano ang ibig ipaliwanag at ibig ipahiwatig sa isang teksto. Pagbubuod at Pag-uugnay ng mga ideya at datos tungo sa mapanuring pagsulat Maraming gawain sa akademiya ang nangangailangan ng masusing pagbasa, panonood, pagsasalita, pakikinig at pagsulat. Ibinabahagi ito sa mga kaklase at guro. Sa paraan ng pagbabahagi, kinakailangan ang pagpapaikli upang ang mga pangunahing ideya at pagkakaugnay-ugnay ng mga ito ay maipahayag nang malinaw at maayos. GAWAIN Magpaskil ng maikling ideya, opinyon, mungkahi o pananaw hinggil sa modyul na ito nang hindi bababa sa 200 salita sa bawat paskil.

This question has already been tackled by one of our writers and a good grade recorded. You can equally get high grades by simply making your order for this or any other school assignment that you may have.

Every Student Buys Essays from us, here is why!

Pressed for time to complete assignments or when you feel like you cannot write, you can purchase an essay on our website. Some students also want model papers to use as samples when revising or writing. There are also students who approach our essay writing service to beat deadlines. We handle every type of homework, assignment, and academic writing tasks. You can buy college essays and other assignments here. At a glance, here are some reasons students prefer our website.

100% Original Essays and Papers

You can be sure that you are getting a paper that is custom written based on your instructions. We do not sell papers that are pre-written. Instead, we write every essay from scratch. When you say “write my essay,” we respond by giving you a paper that is 100% original and free of any plagiarism. The essays you purchase from us have never been sold anywhere.

Flexible & Affordable Prices

It does not cost a fortune to get academic writing help on our website. If you have a question from class, place an order, get a discount, and get cheap essay writing services. What you see as the price is what you pay for. There are no any hidden charges. If you need urgent papers, they might cost a little more, but the price is worth the quality you get in the end. Hire a professional academic writer beginning from $13 a page.

Anonymity, Privacy, and Confidentiality

No one will ever know that you purchased an essay or assignment from our website. The essays you buy from us are written by experts. Your data is only used to coordinate the essay writing services you get. No one can access your personal information and data. Go ahead and order an essay from our website. It is safe, secure, and convenient.

Order a Unique Copy of this Assignment
275 Words

By placing an order you agree to our terms of service

Place Order »